POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Declarație privind protecția datelor: 

S.C. MURI BENZ OIL S.R.L. are un interes major pentru siguranța prelucrării informațiilor și comunicarea datelor cu caracter personal. Având în vedere dezvoltarea informației, dorim să răspundem cerințelor de siguranță ale oamenilor și societatilor. Respectarea drepturilor personale ale clienților, partenerilor de afaceri și angajaților reprezintă pentru noi un obiectiv expres.

  În sensul Regulamentului general privind protecția datelor, următorii termeni se definesc astfel:

            - "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

            - "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

            - "operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

            - "destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

 

 

            Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoana vizată are următoarele drepturi:

            - dreptul de acces;

            - dreptul la rectificare;

            - dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″);

            - dreptul la restricționarea prelucrării;

            - dreptul la portabilitatea datelor;

            - dreptul la opoziție;

            - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Noi obținem informațiile tale cu caracter personal direct de la dumneavoastra atunci când comandati anumite produse sau servicii, cand incheiati un contract sau cand completati un anumit formular sau prin observație (de exemplu, când colectăm date prin intermediul camerelor de securitate).

Când colectăm datele tale prin observaţie, facem acest lucru pentru a respecta obligaţiile legale sau pentru a asigura interesele legitime, ca de exemplu asigurarea siguranţei dumneavoastra personale şi a angajaţilor societatii noastre, protejarea proprietăţii dumneavoastra personale şi a societatii noastre, precum şi securitatea sistemelor informatice şi mobile ale dumneavoastra şi ale noastre.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, adresa de e-mail, CNP, data nasterii/varsta, date despre card;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu societatea noastra sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, orice alte informații privind comenzile dumneavoastra sau acceptarea unor oferte ale societatii noastre;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a societatii noastre.

 

SECURITATEA DATELOR

            Societatea noastra utilizeaza diferite masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastra personale impotriva manipularii, pierderii, distrugerii, accesarii de catre personale neautorizate, in mod accidental sau/si intentionat.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale societatii noastre sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate;

SCOPURI IN CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Nu vom reţine datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Acest lucru înseamnă că datele vor fi distruse sau eliminate din sistemele noastre în momentul în care nu mai sunt necesare.
Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Conform cerinţelor unei legi, ale unui contract sau în legătură cu obligaţiile legale;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 • Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de societatea noastra (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.
 • Atâta timp cât este necesar pentru scopul în care au fost colectate, sunt procesate sau atâta timp cât este necesar conform prevederilor oricărui contract, oricărei legi în vigoare ori în scopuri statistice, făcând obiectul unei protecţii corespunzătoare

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Este posibil să dezvăluim informaţiile dvs. intern, în cadrul companiei sau al echipelor relevante, cum ar fi, fără limitare, echipa de relaţii cu clienţii, echipa juridică, echipa financiară, echipa de vânzări. De asemenea, putem dezvălui informaţiile dvs. către următoarele entităţi, numai în măsura în care va fi necesar:

 • Afiliaţilor. Informaţiile dvs. pot fi partajate în cadrul afiliaţilor companiei noastre în scopurile descrise de prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal. Termenul „afiliaţi” se referă la companii asociate cu societatea noastra prin deţinere sau control comun.
 • Altor părţi, atunci când acest lucru este prevăzut de lege sau după cum este necesar pentru protejarea noastra. Pot exista situaţii în care dezvăluim informaţiile dvs. către alte părţi: pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un proces legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
  pentru a verifica sau a asigura conformitatea cu politicile care reglementează Serviciile noastre; şi pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa companiei sau a oricăror afiliaţi, parteneri de afaceri sau clienţi ai acesteia.
 • Altor părţi în legătură cu tranzacţiile corporative. Este posibil să dezvăluim informaţiile dvs. către o terţă parte în cadrul unei fuziuni sau în cazul transferului, achiziţionării sau vânzării ori în cazul unui faliment.
 • Altor părţi cu acordul dumneavoastră sau la indicaţia dumneavoastră. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, este posibil să partajăm informaţii despre dvs. cu terţe părţi cu care consimţiţi separat sau solicitaţi să efectuăm o asemenea partajare.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

Datele dumneavoastră nu fac obiectului unui transfer către terțe țări aflate în afara Uniunii Europene.

Ne puteți contacta în orice moment, folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: data.protection.mbo@mbo.ro

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Societatea noastra a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:

   (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către societatea noastra (inclusiv obligația legală a societatii de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau

   (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, societatea noastra nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Societatea noastra va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de contact:

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla transmitere a unui e-mail la adresa mentionata mai sus.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.